20
1-2 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ထပ်မံဆင့်ဆိုရမည့်အချက်ဟူမူကား ဣသရေလအမျိုးသားတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ ဝင်နေသူတို့အနက်ဖြစ်စေ၊ မောလုတ်နတ်အား အမျိုးအနွယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုအပ်နှင်းသူတိုင်း ပြည်သားတို့၏ခဲပစ်သတ်ဒဏ်ခံစေ။ ကိုယ့်အမျိုးအနွယ်ကို မောလုတ်နတ်အားအပ်နှင်း၍ ငါ့သန့်ရှင်းရာဌာနကိုမသန့်စေခြင်း၊ နာမတော်ကိုညှိုးပုပ်စေခြင်းပြုသောကြောင့် ထိုသူ့ကိုငါမျက်နှာထား၍ အမျိုးဘောင်မှပယ်ရှားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မောလုတ်နတ်အားအပ်နှင်းသောအခါ ပြည်သားတို့သေဒဏ်မပေးဘဲ မျက်နှာလွှဲကြလျှင်၊ ထိုသူ့ကို အိမ်ထောင်သားခြင်းတို့ပါ ငါ့ကိုယ်တိုင်မျက်နှာထားလျက် မောလုတ်နတ်နှင့်မှားယွင်းအံ့သောငှါ လိုက်ပါမှားယွင်းသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ အမျိုးဘောင်မှပယ်ရှားလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် ကဝေ၊ မှော်ဆရာတို့သို့လွှဲ၍ လိုက်​ေလျှာက်မှားယွင်းအံ့။ ထိုသူ့ကိုငါမျက်နှာထားလျက် အမျိုးဘောင်မှပယ်ရှားလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်ကိုသီးသန့်ထားလျက် သန့်ရှင်းစေကြလော့။ ငါ့ထုံးဖွဲ့ချက်များကို စောင့်ရှောက်ပြုကျင့်ကြလော့။ ငါသည်သင်တို့ကိုသီးသန့်ထားသော ထာဝရဘုရားပေတည်း။ မိဘကိုဆဲဆိုသူတိုင်း မုချသေဒဏ်ခံစေ။ မိဘကိုဆဲဆိုသောကြောင့် ချင့်အသွေးသည် ချင့်အပေါ်၌တည်၏။ 10 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် သူတစ်ပါး၏မယားနှင့်မှားယွင်းလျှင် ထိုမိန်းမပါမုချသေဒဏ်ခံစေ။ 11 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အဘကာမပိုင်နှောင်းမယားနှင့် အိပ်စက်လျှင် နှစ်ဦးလုံးမုချသေဒဏ်ခံကြစေ။ ချင်းတို့အသွေးသည် ချင်းတို့အပေါ်၌တည်၏။ 12 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ချွေးမနှင့်အိပ်စက်လျှင် နှစ်ဦးလုံးမုချသေဒဏ်ခံကြစေ။ ဓမ္မတာတရားကိုဖျက်သောကြော့င် ချင်းတို့အသွေးသည် ချင်းတို့အပေါ်၌တည်၏။ 13 မိန်းမနှင့်အိပ်စက်သည့်နည်းတူ ယောက်ျားချင်းအိပ်စက်လျှင် ရွံရှာဖွယ်မှုကိုပြုသောကြောင့် နှစ်ဦးလုံးမုချသေဒဏ်ခံကြစေ။ ချင်းတို့အသွေးသည် ချင်းတို့အပေါ်၌တည်၏။ 14 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မယားနှင့်ယောက္ခမပါသိမ်းယူလျှင် အဗြဟ္မမှုဖြစ်သောကြောင့် လူမျိုးအတွင်း၌အဗြဟ္မမှုပစေရန် ထိုသုံးဦးလုံးမီးလောင်တိုက်ဒဏ်ခံကြစေ။ 15-16 ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်ဆံလျှင် မုချသေဒဏ်ခံကြစေ။ တိရစ္ဆာန်ကိုလည်းသတ်စေ။ ချင်းတို့အသွေးသည် ချင်းတို့အပေါ်၌တည်၏။ 17 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အဘပါသမီးသော်လည်းကောင်း၊ အမိပါသမီးသော်လည်းကောင်း၊ နှမကိုသိမ်းယူ၍ဆက်ဆံလျှင် ရှက်ကြောက်ဖွယ်မှုဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားတို့မျက်မှောက်တွင်ပင် ပယ်ရှားခံကြစေ။ ကိုယ့်နှမနှင့်ဆက်ဆံသည့်အလျောက် ဒုစရိုက်ဝန်ကိုထမ်းရမည်။ 18 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ရာသီရောက်ရာကာလအတွင်း မိန်းမနှင့်ဆက်ဆံလျှင် ထိုကာလအိပ်စက်ကြသောကြောင့် အမျိုးဘောင်မှနှစ်ဦးလုံးပယ်ရှားခံကြစေ။ 19 အမိညီမကိုသော်လည်းကောင်း၊ အဖနှမကိုသော်လည်းကောင်း မဆက်ဆံရ။ နီးစပ်သူချင်းဖြစ်သောကြောင့် ဒုစရိုက်ဝန်ကိုထမ်းကြရမည်။ 20 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဘကြီးဘထွေး ကာမပိုင်မယားကိုဆက်ဆံလျှင် နှစ်ဦးလုံးအပြစ်ဝန်ထမ်းရသည့်အလျောက် သားသမီးကင်းလျက်သေကြလိမ့်မည်။ 21 လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ညီအစ်ကိုကာမပိုင်မယားကို သိမ်းယူဆက်ဆံလျှင် စက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်သည့်အလျောက် သားသမီးကင်းလျက်နေရကြမည်။
22 ငါပို့ဆောင်မည့်နေပြည်သည် သင်တို့ကိုမအန်ထုတ်စေခြင်းငှါ ငါထုံးဖွဲ့ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသမျှကို စောင့်ရှောက်ပြုကျင့်ကြလော့။ 23 သင်တို့ရှေ့ငါနှင်ထုတ်လိုက်သောလူမျိုး၏ အထုံးအဖွဲ့များအတိုင်း မေလျှာက်မလိုက်ကြရ။ ဆိုခဲ့သည့်အရာဟူသမျှကို ထိုသူတို့ပြုကျင့်ကြသောကြောင့် ငါရွံရှာသည်နှင့်အညီ၊ 24 နို့ရည်ပျားရည်လွှမ်းစီးသော ထိုသူတို့ပြည်ကိုငါအပိုင်ပေးသည့်အလျောက် သင်တို့ပိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟု သင်တို့အားငါကတိထားခဲ့ပြီ။ ငါသည် လူအမျိုးမျိုးမှသင်တို့ကိုသန့်ခြားသော သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေတည်း။ 25 သင်တို့လည်းသန့်သောသား၊ ငှက်နှင့် မသန့်သောသား၊ ငှက်ကိုပိုင်းခြား၍ မသန့်သည့်အတိုင်း သင်တို့မှငါပိုင်းခြားခဲ့သောသား၊ ငှက်၊ မြေရှိပေါများသောတစ်ကောင်ကောင်ဖြင့် သင်တို့ရုပ်နာမ်စက်ဆုပ်ဖွယ်မရောက်စေကြရ။ 26 ငါထာဝရဘုရားသည် သန့်သည့်အလျောက် ပိုင်ရာတော်ဖြစ်စေရန် လူအမျိုးမျိုးမှ သင်တို့ကိုသန့်ခြားခဲ့ပြီးသောကြောင့် သင်တို့လည်းငါ့အဖို့သန့်ရှင်းလျက်နေကြရမည်။
27 ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ကဝေမှော်ဆရာပါလျှင် ခဲပစ်သတ်ဒဏ်ခံကြစေ။ ချင်းတို့အသွေးသည် ချင်းတို့အပေါ်၌တည်ကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။