15
တစ်ဖန်မောရှေနှင့်အာရုန်တို့အား ထာဝရဘုရားက၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ ယောက်ျားတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုယ်မှ ရိယိုလျှင် ယိုသည့်အတွက်မသန့်ချေ။ ကိုယ်မှရိယိုသည်ဖြစ်စေ၊ ယိုခြင်းကြောင့်ဆို့သည်ဖြစ်စေ၊ မသန့်သည့်နည်းမှာ၊ အိပ်ရာဟူသမျှ၊ ထိုင်ရာဟူသမျှလည်း မသန့်ရာရောက်၏။ သူ့အိပ်ယာကိုထိမိသောသူတိုင်း အ၀တ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ သူ့ထိုင်ရာတွင်ထိုင်မိသောသူသည် အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ သူ့ကိုယ်ကိုထိမိသောသူသည် အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ သူ့တံတွေးထွေးခြင်းကို သန့်သောသူခံမိလျှင် အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ တက်စီးသောအရာရာသည် မသန့်ရာရောက်သည့်အတိုင်း၊ 10 အောက်ခံအရာရာကိုထိမိသောသူတိုင်း ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ ထိုအရာများကိုထမ်းဆောင်သောသူသည် အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 11 ရိယိုသူသည် လက်မဆေးဘဲ အခြားသူကိုတို့ထိလျှင် ခံရသူသည်အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 12 ထိသောမြေအသုံးအဆောင်ကိုခွဲစေ။ သစ်သားအသုံးအဆောင်ကိုထိလျှင် ရေဆေးစေ။ 13 ရိယိုသူသည် အနာပျောက်သော် သန့်စေခြင်းအတွက် ခုနစ်ရက်စေ့မှအဝတ်လျှော်ခြင်း၊ စမ်းရေချိုးခြင်းပြု၍ သန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 14 ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ချိုးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေယူ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီးသို့သွားရောက်လျက် ပရောဟိတ်ထံအပ်ပြီးလျှင်၊ 15 ပရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်ဆက်ကပ်ရာ ထာဝရဘုရားရှေ့ရိယိုခြင်းအဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။
16 ယောက်ျားတစ်ဦးတစ်ယောက်သုက်ယိုလျှင် တစ်ကိုယ်လုံးရေချိုး၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 17 စွန်းသောအဝတ်၊ သားရေတိုင်းကိုဖွတ်လျှော်၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 18 မိန်းမနှင့်အိပ်စက်လျှင် နှစ်ဦးလုံးရေချိုး၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေကြစေ။
19 မိန်းမသွေးသွန်သော် ရာသီရောက်ရာခုနစ်ရက်အတွင်းထိမိသူတိုင်၊ မသန့်လျက်နေစေ။ 20 ထိုကာလအိပ်ရာဟူသမျှ၊ ထိုင်ရာဟူသမျှလည်း မသန့်ချေ။ 21 သူ့အိပ်ရာကို ထိမိသောသူတိုင်း အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 22 ထိုင်ရာကိုထိမိသောသူတိုင်း အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 23 အိပ်ရာ၊ ထိုင်ရာပေါ်တွင်ရှိသောအရာကိုထိမိလျှင် ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 24 ရာသီရောက်ရာတွင်ဆက်ဆံမိသူသည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးမသန့်သည့်ပြင် သူ့အိပ်ရာဟူသမျှလည်း မသန့်ချေ။
25 ရာသီမဟုတ်သောအချိန်၌သော်လည်းကောင်း၊ ရာသီအချိန်ကုန်လွန်မှသော်လည်းကောင်း၊ နေ့ရက်များစွာသွေးသွန်လျှင် မသန့်ခြင်းဆိုင်ရာသွေးသွန်သမျှကာလပတ်လုံး ရာသီရောက်ရာထုံးနည်းအတိုင်းမသန့်ချေ။ 26 ထိုကာလသူ့အိပ်ရာဟူသမျှသည် ရာသီရောက်သောအိပ်ရာနည်းတူဖြစ်လျက် ထိုင်ရာဟူသမျှလည်း ရာသီဆိုင်ရာမသန့်ခြင်းကဲ့သို့ မသန့်သဖြင့်၊ 27 ထိမိသောသူတိုင်း မသန့်ရာရောက်သည်နှင့် အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းပြု၍ ညဉ့်ဦးတိုင်မသန့်လျက်နေစေ။ 28 အနာပျောက်သော် ခုနစ်ရက်စေ့မှသန့်ရာရောက်လိမ့်မည်။ 29 ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ချိုးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေယူ၍ တွေ့ဆုံရာတဲတော်မုတ်ဝအနီး ပရောဟိတ်ထံဆောင်သွင်းပြီးလျှင်၊ 30 ပရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်ဆက်ကပ်ရာ ထာဝရဘုရားရှေ့ မသန့်ခြင်းဆိုင်ရာသွေးသွန်ခြင်းအဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။
31 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အလယ်တွင်တည်သော ငါ့စံရာတော်ကို မသန့်အောင်ပြုမိကြလျှင်၊ မသန့်လျက်နေစဉ်မသေကြစေရန် မသန့်သောအဖြစ်နှင့်ထိုလူမျိုးကို အသီးအခြားထားရမည်။ 32-33 ရိယိုသူ၊ သုတ်ယိုသဖြင့်မသန့်သူ၊ ရာသီရောက်၍နာသောမိန်းမ၊ ရိယိုသွေးသွန်သောယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ မသန့်သောမိန်းမနှင့်အိပ်စက်သောသူတို့ဆိုင်ရာ တရားကား ထိုသို့ဖြစ်ကြောင်း ဆင့်ဆိုကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။